محاسبه شدت فعالیت براساس سطح فعالیت و هدف آمادگی

در آنالیز ساختار بدن  محاسبات زیر انجام شده است.

شاخص توده بدن، وزن مطلوب و وزن مطلوب با توجه به سن، نسبت دور کمر به لگن، تعیین محدوده خطر عوارض متابولیک، شکل بدن، استخوان بندی بدن، درصد چربی بدن، حداکثر ضربان قلب فعالیت شدید، متابولیسم استراحت، متابولیسم فعالیت انتخاب شده.


جهت آنالیز ساختار بدن داده های زیر را وارد کنید.


آقا     خانمYour browser does not support the HTML5 canvas tag.

فرمول‌های استفاده‌‌ شده در آنالیز ساختار بدن عبارتند از:

  • فرمول‌های شاخص توده بدن و وزن مطلوب شبیه بخش مربوط به شاخص توده بدن می‌باشد.
  • نسبت دور کمر به لگن برای سنجش میزان خطر عوارض متابولیک مانند دیابت و بیماری‌های قلبی و سکته مغزی استفاده شده‌است .برای مردان اگر نسبت کمر به لگن کمتر از ۰.۹ باشد بدن گلابی شکل و در غیر اینصورت سیبی شکل است. و برای زنان اگر نسبت کمر به لگن کمتر از ۰.۸۵ باشد گلابی شکل و در غیر اینصورت سیبی شکل است.

از نظر استخوان‌بندی افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند کوچک، متوسط و بزرگ. برای تعیین آن از ضخامت آرنج به میلیمتر استفاده می‌شود. برای این منظور از جدول زیر استفاده شده‌است.

  • برای بدست آوردن وزن بدون چربی بدن از فرمول زیر استفاده شده‌است.

W وزن بدن به کیلوگرم و h قد به سانتیمتر است.

با مشخص شدن وزن بدون چربی، می‌توان وزن چربی و درصد چربی بدن و موارد مرتبط دیگر را محاسبه نمود.

برای تحلیل عدد بدست آمده(درصد چربی بدن) از نمودارهای زیر استفاده شده است.

  • حداکثر ضربان قلب از فرمول  سن – ۲۲۰   بدست آمده‌است.
  • میزان سوخت و ساز استراحت مردان از فرمول‌ زیر استفاده شده‌است.

  • فرمول میزان سوخت و ساز استراحت زنان

W وزن به کیلوگرم و h قد به سانتیمتر و age سن به سال است.

  • میزان سوخت و ساز برای سطح فعالیت انتخاب شده = RMR × action

RMR مقدار سوخت‌وساز استراحت است و action از حداقل فعالیت تا حداکثر فعالیت به ترتیب اعداد ۱٫۲ و ۱٫۳۷۵ و ۱٫۵۵ و ۱٫۷۲۵ و ۱٫۹ است.

  • محاسبه ضربان قلب فعالیت برای رسیدن به هدف انتخاب شده از فرمول زیر استفاده شده‌است.

gol عددی بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد است. (با توجه به هدف انتخاب شده، تندست‌شدن ۵۰ درصد، کم‌کردن وزن۶۰ درصد، افزایش استقامت۷۰ درصد، تندرستی کامل۸۰ درصد و رقابت ورزشی۹۰ درصد)