چربی زیرپوستی

ابزار اندازه گیری:

کالیپر، وسیله سنجش چربی زیر پوستی است. این وسیله اندازه گیری چین پوستی توسط انگشتان تکنسین را تسهیل می کند. بنابراین، کالیپر، یک فشار استانداردی را اعمال می کند و اندازه ضخامت چربی زیر پوستی (محل فشار) را تسهیل و قابل خواندن می کند. برای شناسایی محل برخی جایگاه های چربی های زیر پوستی (برای مثال عضله سه سربازو)، از یک متر استفاده می شود. با استفاده از یک ماژیک یا خودکار، محل چربی زیر پوستی فرد را علامت می زنیم.

 

 

وضعیت شرکت کننده:

شرکت کننده هنگام سنجش چین پوستی در همه نقاط باید بایستد. با وجود این، آزمون گر، چین پوستی ساق پا را در حالت نشسته هم می تواند بسنجد. بیشتر معادله های چین پوستی از اندازه گیری های سمت راست بدن استفاده کرده اند.

 

محل های اندازه گیری چربی زیر پوستی:

قفسه سینه، بین سمت راست بدن و نوک پستان، زاویه ۴۵ درجه

 

زیر بغل

 

شکم، بین انتهای سمت راست بدن و ناف،عمود بر افق

 

فوق خاصره، در جلو و بالای استخوان لگن، زاویه ۴۵ درجه

 

ران، پای راست، بالاتر از زانو و حدود ۱۵ سانتیمتر پایین تر از بالای ران، عمود بر افق

 

تحت کتفی، در پشت، زیر تیغه پایینی کتف، با افق زاویه ۴۵ درجه

 

سه سر بازویی، بخش خارجی وسط شانه و آرنج، به صورت عمود بر افق

 

خلاصه روش اندازه گیری:

  • آزمون گر، جایگاه های اندازه گیری را در سمت راست بدن آزمودنی علامت می زند.
  • آزمون گر چین پوستی را تقریبا یک سانتی متری محل علامت زده شده با استفاده از انگشت شست و اشاره نیشگون می گیرد.
  • نوک گیره های کالیپر، در محل علامت زده شده در عمقی حدود نصف فاصله بین پایه محیط طبیعی پوست و تاج چین گذاشته می شود.
  • آزمون گر هنگام خواندن کالیپر، آن را به طور ثابت و محکم نگه داشته و اندازه را ظرف چهار ثانیه به نزدیکترین میلیمتر می خواند.
  • آزمون گر، سه مرحله چین های پوستی را می سنجد و برای تجزیه و تحلیل مقدار میانگین را استفاده می کند.

 

جهت محاسبه چربی زیرپوستی یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

۱- محاسبه چربی زیرپوستی به روش سه نقطه ای

۲- – محاسبه چربی زیرپوستی به روش چهار نقطه ای

۳- محاسبه چربی زیرپوستی به روش هفت نقطه ای