هدف این وب سایت این است که:

 

  • اطلاعات جامعی از مباحث آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی و تجهیزات آن ارایه نماید.
  • به علاقه مندانی که تمایل به فهمیدن شرایط جسمی خود دارند کمک کند با سنجش ترکیب بدن خود از وضعیت جسمیشان آگاه شوند و در صورت تمایل با اصلاح تغذیه و انجام فعالیت ورزشی به وزن ایده آل دست یابند.
  • دانشجویان و محققین از مطالب و محاسبات سایت استفاده کنند و یا در بهبود اطلاعات آن مشارکت نمایند

بخش ترکیب بدن و قدرت عضلانی کامل شده است.