آزمونهای قدرت

 

تعریف قدرت عضلانی:

قابلیت بکارگیری عضله (یک یا گروهی از عضلات) برای یک مرتبه و با حداکثر کوشش در مقابل نیروی مقاوم را قدرت عضلانی می گویند. واحد اندازه گیری آن کیلوگرم یا پوند است. ۱kg=2.2lb

انقباض عضلانی می تواند پویا(dynamic) یا ایستا(static) باشد.

انقباض های ایستا درگیر حرکت نمی شوند و ایزومتریک(هم طول) نامیده می شوند.

انقباض های پویا در حرکت درگیرند، خواه عضله کوتاه(کانسنتریک) یا عضله طویل(اکسنتریک) شود.

قدرت مطلق  و نسبی:

زمانیکه، تعیین تولید حداکثر نیروی فرد، مطرح باشد از قدرت مطلق استفاده می شود مانند مسابقات وزنه برداری

هنگامی که آمادگی فرد را ارزشیابی می کنیم استفاده از قدرت نسبی مناسب تر است. در این صورت قدرت را به صورت نسبتی از وزن بدن بیان می کنیم.            وزن بدن / قدرت مطلق = قدرت نسبی

تفاوت قدرت در مردان و زنان

مردان و زنان هم در قدرت مطلق و هم در قدرت نسبی با هم تفاوت دارند. بسیاری از این تفاوت ها را می توان به تفاوتها در وزن بدن و ترکیب بدن نسبت داد. مردان نه تنها از زنان سنگین ترند، بلکه به طور متوسط تقریبا شش تا هفت درصد چربی بدن کمتری دارند. تفاوت های وزن بدن و درصد چربی بدن حتی تفاوت های بیشتری در وزن بدون چربی، که منبع اصلی تفاوت های قدرت بین مردان و زنان است، تولید می کنند. موقعی که قدرت به صورت مطلق بیان می شود، متوسط تفاوت های قدرت اساسی هستند. معمول این است که متوسط قدرت بالاتنه زنان، تقریبا ۵۵ درصد مردان است  در حالی که تفاوت در قدرت پا کمتر است. زنان تقریبا ۷۰ درصد قدرت پای مردان را دارند.

مردان و زنان در قدرت نسبی نیز با هم تفاوت دارند که آن را عمدتا می توان به تفاوت های درصد چربی بدن نسبت داد. درصد بالایی از وزن بدن زنان را وزن چربی تشکیل می دهد، این مطلب موجب پایین تر بودن قدرت در هر کیلوگرم وزن بدن می شود.

انواع قدرت عضلانی :

براساس نوع حرکت و گروه های عضلات درگیر به سه نوع تقسیم می شود.

۱– پویا (ایزوتونیک)

۲- ایستا (ایزومتریک)

۳- ایزوکینتیک