درباره ما

این وب سایت با هدف آموزش آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. محتوای سایت با نظر اساتید تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه می شود.