قدرت ایزوکینتیک

این تست ها به دستگاه های آزمایشگاهی نیاز دارند.

در فعالیت های تفریحی و روزانه استفاده نمی شود.

حداکثر نیروی وارد شده در سرعت ثابت در طول زمان معین اندازه گیری می شود.

بر مبنای نیوتن متر  و یا نیوتن فوت اندازه گیری می شود.

پایایی این آزمون ها در حد خوب به بالا است. بین ۰/۹۹-۰/۸۴