قدرت ایستا

قدرت ایستا(ایزومتریک)، انقباضات عضلانی در برابر مقاومت ثابت و غیر قابل حرکت است که در آن ضمن اینکه تنش عضله افزایش می یابد تغییری در طول عضله یا وضعیت مفصل ایجاد نمی شود.

روش اندازه گیری:

توسط دستگاه های دینامو متر(قدرت سنج) حداکثر نیروی تولید شده توسط گروه های عضلات بدن به کیلوگرم یا پوند مشخص می شود. برای اندازه گیری قدرت ایستای قسمتهای مختلف بدن از تنسیومتر با کابل استفاده می شود.

 

دینامومترها در انواع مکانیکی و دیجیتالی وجود دارند. برای دانلود pdf انواع دینامومترها کلیک کنید.

برای دانلود pdf جدول قدرت پنجۀ دست  کلیک کنید.

نکاتی که در اندازه گیری باید رعایت کنیم

۱- عضو و محل تماس آن با وسیله اندازه گیری خشک باشد

۲ – عقربه نیروسنج روی صفر باشد

۳ – فرد تا حد امکان سریع و یکنواخت فشار وارد کند بین سه تا پنج ثانیه

۴ – هر آزمون سه بار اجرا می شود و بهترین نتیجه ثبت می شود.