قدرت پویا

در قدرت پویا(ایزوتونیک)  تنش عضله باعث تغییر طول عضله یا وضعیت مفصل می شود

روش اندازه گیری:

یکی از کاربردی ترین روش های اندازه گیری قدرت پویا یک تکرار بیشینه در یک حرکت ویژه است

روش های یک تکرار بیشینه عبارتند از: مستقیم  و غیر مستقیم

شیوه اجرای مستقیم یک تکرار بیشینه:

۱ – گرم کردن با بارهایی که بین ۵ تا ۱۰ بار بتوان تکرار کرد
۲ – استراحت حدود یک دقیقه
۳ – انتخاب باری که حدود ۳ تا ۵ تکرار بتوان انجام داد
۴ – استراحت حدود دو دقیقه
۵ – برآورد بار بیشینه
۶ – استراحت حدود دو دقیقه
دو مرحله پایانی را ادامه داده تا یک تکرار بیشینه مشخص شود
اگر آزمودنی در انجام یک تکرار بیشینه موفق نشود بار ۵ تا ۱۰ درصدکاهش می یابد و یک تکرار بیشینه انجام می شود.

آزمون های قدرت پویا:

یک تکرار بیشینه پرس نیمکت (پرس سینه)

۱ -آزمودنی به پشت روی نیمکت دراز می کشد.

۲ – فاصله دست ها در گرفتن هالتر کمی بیشتر از عرض شانه ها است.

۳ – دو نفر یار کمکی جهت ایمنی در دو طرف فرد را مراقبت می کنند.

۴ – میله از بالا به پایین تا لحظه تماس با قفسه سینه حرکت می کند و سپس با حرکت آرام و تدریجی تا باز شدن کامل آرنج بالا برده می شود.

یک تکرار بیشینه اسکات پشت

۱ – آزمودنی در حالیکه دست ها در وضعیت پرونیشن (چرخش به داخل) قرار دارد میله هالتر را به گونه ای می گیرد که فاصله دو دست کمی بیشتر از عرض شانه باشد.

۲ – هالتر باید درست روی عضله دالی خلفی قرار گیرد.

۳ – فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه باشد و موقع نشستن اندکی به بیرون متمایل شوند.

۴ – آزمودنی زمانی به پایین ترین نقطه می رسد که ران ها موازی زمین شوند. سپس هالتر به آرامی و پیوسته بدون کمک به بالا آورده می شود.

۵ – برای حفظ ایمنی دو یار کمکی در دو سمت میله هالتر بایستند و حرکت میله را در مسیر روبه پایین و بالا تعقیب کنند.

یک تکرار بیشینه پرس پا با ماشین

۱ – گرم کردن ۵ دقیقه مثلا با دوچرخه ثابت

۲ – انجام چند تکرار با مقاومت کم جهت آشنایی

این آزمون شاخصی از حداکثر قدرت عضلانی پایین تنه است.

دانلود جدول پرس پا

آزمون بارفیکس با وزنه و آزمون لیفت مرده

شیوه اجرای غیر مستقیم یک تکرار بیشینه:

اگر به هر دلیلی امکان اندازه گیری مستقیم یک تکرار بیشینه وجود نداشته باشد، می توان آن را با استفاده از تعداد تکرار های زیر بیشینۀ یک وزنه معین تا خستگی، تخمین یا تقریب زد. یک تکرار بیشینه با استفاده از فرمول هایی خطی یا نمایی با قرار دادن مقدار وزنه بلند شده و تعداد تکرار در آنها تخمین زده می شود.


برای محاسبه یک تکرار بیشینه (1RM) داده های زیر را وارد کنید.


کیلوگرم     پوند

برخی از پژوهشگران اذعان کرده اند آزمون های سه تکرار بیشینه نسبت به آزمون های یک تکرار بیشینه ایمن تر و پایایی بیشتری دارند.